KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Czarnkowie informuje, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Czarnkowie (adres siedziby: ul. Kościuszki 88, 64-700 Czarnków);
  2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 67 255 85 59;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu;
  4. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
  5. Dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67);
  6. Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
  7. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
  8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest warunkiem zawarcia umowy w zależności od załatwianej sprawy;
  9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.