AKTUALNOŚCI 

Mapa ognisk ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych ograniczeniami

(zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2024/2051 z dnia 23 lipca 2024 r.)

  (kliknij na mapę aby otworzyć) doc ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 16 lipca 2024 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu pilskiego, chodzieskiego i czarnkowsko-trzcianeckiego


doc ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu obornickiego, wągrowieckiego, poznańskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, chodzieskiego i gnieźnieńskiego


doc ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, obornickiego i chodzieskiego


doc 2024-07-15 - Aktualna lista osób wyznaczonych na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego w 2024 r.


Lekarze weterynarii z terenu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego wyznaczeni do badania mięsa na obecność włośni:

♦ lek. wet. Robert BalcerakPołajewo ul. Topolowa 3, 696 040 388

♦ lek. wet. Monika BiernackaTrzcianka ul. Malczewskiego 16, 505 133 363


doc 2024-02-28 Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące działań nadzorczych Inspekcji Weterynaryjnej wraz ze wskazaniem obszarów do weryfikacji wdrażanych przez producentów drobiu w zakresie zasad zoohigieny w zakładach drobiu, w tym w wylęgarniach i odchowalniach, minimalizujących ryzyko zakażeń pałeczkami Salmonella oraz w ubojniach drobiu


2023-12-29 ROZPORZĄDZENIE NR 2/2023 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CZARNKOWIE z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego


Zapobieganie obcinaniu ogonków u prosiąt

Materiały wzbogacające środowisko dla świń - wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii 

Obgryzanie ogonów u świń - analiza ryzyka - wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii 

Więcej informacji o ochronie zwierząt gospodarskich dostępne na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii:
GIW


Oświadczenie Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie zakażeń kotów domowych

W nawiązaniu do doniesień medialnych dotyczących zachorowań kotów w kilku miastach Polski, które wzbudziły niepokój lekarzy weterynarii i właścicieli zwierząt, Główny Lekarz Weterynarii oświadcza, że:
Bacznie śledzi rozwój sytuacji. Utrzymywany jest stały kontakt z Wojewódzkimi Lekarzami Weterynarii w celu monitorowania oraz analizowania sytuacji.

Obecnie Inspekcja Weterynaryjna jest na etapie zbierania jak największej ilości informacji, które dadzą się potwierdzić metodami naukowymiProwadzone są wnikliwe badania nad próbkami pobranymi od zwierząt, które zachorowały na nieznanej etiologii chorobę.

Na podstawie wstępnych uzyskanych wyników badań laboratoryjnych (próbek pochodzących z terenu Trójmiasta), przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach, przyczyną zachorowań jest wirus grypy.

Aktualnie czekamy na wyniki nowych badań, które są nieustannie prowadzone. Dopiero po ich wykonaniu będziemy mogli wyciągnąć dalsze wnioski.

W przypadku uzyskania nowych danych, GLW będzie podejmował stosowne działania, zgodnie z przyjętymi w prawie zasadami. 

Wszelkie nowe wytyczne jak i komunikaty w sprawie będą regularnie publikowane na oficjalnej stronie internetowej (https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty), w celu zapewnienia Państwu bieżących informacji.

Praktykujący lekarze weterynarii prowadzący zakłady lecznicze dla małych zwierząt posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w diagnozowaniu oraz leczeniu chorób. W przypadku pojawienia się jakiekolwiek niepokojących sytuacji dotyczących zdrowia Państwa zwierząt, Inspekcja Weterynaryjna zaleca kontakt z lekarzem weterynarii.


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Czarnkowie uprzejmie informuje, że w dniu 2 czerwca 2023 r. w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1071 z dnia 1 czerwca 2023 r. zmieniające niektóre załączniki do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620 w odniesieniu do zatwierdzenia lub cofnięcia statusu obszaru wolnego od choroby dla niektórych państw członkowskich lub ich stref lub kompartmentów w odniesieniu do niektórych chorób umieszczonych w wykazie i zatwierdzenia programów likwidacji niektórych chorób umieszczonych w wykazie, w którym wymieniono Polskę w części I załącznika VI do rozporządzenia 2021/620. Rozporządzenie weszło w życie w trzecim dniu po jego opublikowaniu.

Oznacza to, że od dnia 5 czerwca 2023 r. terytorium Polski jest oficjalnie uznane przez Komisję Europejską za obszar wolny od zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego u świń (ADV). Jest to najwyższy status zdrowotny, jaki może zostać przyznany państwu członkowskiemu w odniesieniu do tej choroby.

W związku z powyższym, w przypadku przemieszczania świń pochodzących z Polski do innych państw członkowskich nie ma konieczności spełniania dodatkowych warunków weterynaryjnych w odniesieniu do tej choroby, w tym wykonywania dodatkowych badań laboratoryjnych próbek pobranych od świń, które mają zostać przemieszczone. Jednocześnie świnie wprowadzane na terytorium Polski z innych państw członkowskich lub ich obszarów o niższym statusie epizootycznym muszą spełniać dodatkowe wymagania weterynaryjne w tym zakresie.

Należy podkreślić, że program zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń był realizowany w Polsce od ponad 15 lat. Łącznie stwierdzono i zwalczono chorobę w 19 382 stadach świń, w których wykryto 51 162 zakażonych świń.

Brak występowania choroby Aujeszkyego w Polsce od września 2020 r. pozwolił na złożenie przez Głównego Lekarza Weterynarii do Komisji Europejskiej wniosku o uznanie całego terytorium kraju za obszar wolny od zakażenia ADV. W celu utrzymania przyznanego statusu będą kontynuowane badania w ramach stałego monitorowania choroby na zasadach określonych w przepisach Unii Europejskiej.

Aby utrzymać status obszaru wolnego od zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego u świń, nadal będzie pobierana krew w stadach trzody chlewnej, jednak liczba pobieranych prób krwi od świń, będzie mniejsza niż przed uznaniem kraju. Jednocześnie w powiatach o dużej ilości stad trzody chlewnej, nie wszystkie stada będą musiały być badane w tym kierunku.


Wzory dokumentów przemieszczenia dla owiec, kóz, świń, jeleniowatych i wielbłądowatych

doc Wzór dokumentu przemieszczenia dla owiec i kóz

doc Wzór dokumentu przemieszczenia dla świń

doc Wzór dokumentu przemieszczenia dla wielbłądowatych i jeleniowatych


Utrzymywanie drobiu na własne potrzeby – warunki zwolnienia z rejestracji 


Plan bioasekuracji gospodarstw utrzymujących drób

doc 2023-02-15 - Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Czarnkowie 

doc Wzór planu bioasekuracji gospodarstw utrzymujących drób

doc Zasady bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących drób 


2023-01-17 ROZPORZĄDZENIE   NR 1/2023 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CZARNKOWIE z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego


doc 2022-01-14 - Poradnik "Pracownia do pozyskiwania miodu w krótkim łańcuchu dystrybucji"


Zgłoszenie padnięcia zwierząt

doc Wniosek - zgłoszenie padnięcia bydła 

Obowiązek zgłoszenia przez właściciela zwierzęcia padnięcia bydła, owiec i kóz wynika z art. 42 ust. 1a ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt  z dnia 11.03.2004r. (t.j. z 2020 r. poz. 1421) - "Posiadacz zwierząt gospodarskich natychmiast informuje powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz." 

Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 2b w/w ustawy "kto uchyla się od obowiązku informowania Powiatowego Lekarza Weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny.

Procedura zgłaszania padnięć:

Informację o padnięciu zwierzęcia należy niezwłocznie zgłosić do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Czarnkowie z podaniem wymaganych danych:

  • Imię i nazwisko właściciela zwierzęcia
  • Nr kolczyka
  • Data urodzenia
  • Data padnięcia
  • Przyczyna padnięcia
  • Płeć zwierzęcia
  • Ilość sztuk zwierząt pozostających w gospodarstwie
  • Nr telefonu kontaktowego do posiadacza zwierzęcia

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie na numer 501 820 379, mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.bądź osobiście w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Czarnkowie, ul. Kościuszki 88. 

Niedopełnienie powyższego obowiązku zgłoszenia padnięcia do powiatowego lekarza weterynarii wynikającego z art. 42 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt będzie skutkowało przekazaniem sprawy do Powiatowej Komendy Policji w Czarnkowie. 

Dokonywanie zgłoszeń przemieszczeń – formularze jednopodpisowe

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Czarnkowie przypomina, że ARiMR od 1 stycznia 2021 r. wprowadził zmiany w składaniu papierowych formularzy zgłoszeń zwierzęcych i jednocześnie zachęca posiadaczy zwierząt do korzystania z Portalu IRZplus.

Zgłoszeń przemieszczeń zwierząt gospodarskich oznakowanych należy dokonywać na formularzach jednopodpisowych (podpisanych przez nabywającego lub zbywającego).

W przypadku posiadania druków dwupodpisowych (na których jest możliwość złożenia podpisu zarówno przez nabywającego jak i przez zbywającego) należy pamiętać, aby taki druk był podpisany tylko przez jednego z posiadaczy – albo tylko przez nabywającego, albo tylko przez zbywającego.

Obowiązujące formularze dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt znajdują się na stronie internetowej Agencji (www.arimr.gov.pl) w zakładce„Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt”

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Czarnkowie zachęca do korzystania z Portalu IRZplus, który umożliwia posiadaczom zwierząt gospodarskich oznakowanych dokonanie zgłoszeń zwierzęcych w imieniu własnej siedziby stada oraz przegląd informacji wprowadzonych bezpośrednio do systemu informatycznego ARiMR, w którym prowadzony jest rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych. Dzięki aplikacji można szybko i wygodnie wypełnić obowiązki ustawowe IRZ, bez konieczności wychodzenia z domu (przychodzenia do BP).

Informacje dotyczące obsługi zgłoszeń przez Internet – Portal IRZplus znajdują się na stronie internetowej Agencji


PLAN BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO 

doc 2021-10-21 - Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa

doc 2021-10-21 - Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie

doc 2021-10-21 - Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika  II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

doc 2021-10-21 - Informacja dla rolników utrzymujących świnie w sprawie planu bezpieczeństwa biologicznego

doc 2021-10-20 - Plan zabezpieczenia biologicznego siedziby stada

doc 2021-05-11  - Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 50 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa


doc 2021-05-24 - Wniosek dla Kół Łowieckich o wpis do rejestru


doc 2021-02-17 - Ogólny schemat kontroli urzędowych przeprowadzanych przez Inspekcję Weterynaryjną


doc Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego


doc Informacja o zasadach wzajemnej zgodności - obszar C