Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO informujemy, że:

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Czarnkowie jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Czarnkowie
Adres do korespondencji:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Czarnkowie 
ul. Kościuszki 88
64-700 Czarnków
tel. 67 255 85 59
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

II. Inspektor Ochrony Danych

Z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Czarnkowie można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 67 255 85 59

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator Danych Osobowych - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Czarnkowie przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Czarnkowie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
b) Prowadzenia rejestrów/wykazów/list na podstawie przepisów ustawodawstwa weterynaryjnego
c) Realizacji umów zawartych z kontrahentami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Czarnkowie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
d) W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

IV. Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. III odbiorcami danych osobowych mogą być:
a) Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
b) Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów zawartych z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Czarnkowie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Czarnkowie.

V. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. III, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:
a) Prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych.
b) Prawo żądania sprostowania danych osobowych w przypadku gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne.
c) Prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
d) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
e) Prawo do przenoszenia danych.
f) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), osobie tej przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
2. Podanie danych osobowych jest:
- obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa,
- dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Czarnkowie.
3. W przypadku publicznego charakteru rejestrów/wykazów/list dane te są powszechnie dostępne.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.