<h2>Formularz kontaktowy</h2>
<div id="send_form_status"></div>
<form method="post" action="/send_form.php" id="contact_form">
    <div><label for="name">Imię i nazwisko</label></div>
    <div><input type="text" name="name" id="name" class="formField" /></div>
    <div><label for="phone">Numer telefonu</label></div>
    <div><input type="text" name="phone" id="phone" class="formField" /></div>
    <div><label for="email">Adres email</label></div>
    <div><input type="text" name="email" id="email" class="formField" /></div>
    <div><label for="message">Treść wiadomości</label></div>
    <div><textarea name="message" id="message" class="formField"></textarea></div>
    <div><button id="sendBtn">Wyślij</button></div>
</form>


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Czarnkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej piw-czarnkow.pl

Data publikacji strony internetowej: 26.01.2016r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 21.10.2021r.

Status pod względem zgodności z ustawą: Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne: Filmy, znajdujące się na stronie mogą nie posiadać napisów dla osób niesłyszących i niedosłyszących.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 21.10.2021 r.

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 21.10.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz sprawdzenia narzędziem Tingtun Checker - strona jest zgodna z wymaganiami na 98.53%.


Raport z wynikami przeglądu dostępności


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Wioleta Bogusławska - Koordynator ds. dostępności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Czarnkowie

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 67 255 85 59


Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres: al. Solidarności 77 00-090 Warszawa

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: (22) 55 17 700 Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

 1. PIW zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.
 2. PIW zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) i SKOGN (sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych).
 3. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm).
 4. Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jego realizacji, z wyłączeniem sytuacji nagłych, w miarę możliwości, na załączonym wniosku – bezpośrednio w urzędzie, z użyciem poczty elektronicznej, faksu, ePUAP lub telefonicznie.
 5. PIW udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście główne do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych (podjazd).
 2. Wejścia do toalet i same toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 3. Istnieje możliwość umówienia bezpośredniego spotkania z interesantem przed budynkiem lub na parterze.

Plan działań na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego ETR - tekst łatwy do czytania


pdf Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

 


Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt:

Psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie. 

Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od daty ostatniego szczepienia. 

Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonuje lekarz weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt. 

Psy poddane zaszczepieniu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez lekarzy weterynarii. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie. 

Zgodnie z art. 85 ust. 1 cytowanej ustawy: Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie podlega karze grzywny.


Zgłaszanie podejrzeń wścieklizny u zwierząt dzikich i domowych 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Czarnkowie przypomina o konieczności zgłaszania podejrzeń wścieklizny u zwierząt dzikich i domowych. Jest to bardzo istotne ze względu na to, że inspekcja weterynaryjna prowadzi nadzór bierny, obejmujący badania zwierząt podejrzanych o wściekliznę, czyli tzw. zwierząt wskaźnikowych. Pozwala to na wczesne wykrycie choroby i wdrożenie stosownych środków w celu jej eliminacji.

Choroba ta jest jedną z najdłużej znanych i najgroźniejszych chorób odzwierzęcych. Wścieklizna jest wirusową chorobą zakaźną dotykającą centralnego układu nerwowego, na którą wrażliwe są wszystkie gatunki ssaków, w tym ludzie. Okres inkubacji choroby wynosi od kilku dni do kilku miesięcy. Wirus wścieklizny jest wrażliwy na wysoką temperaturę i światło słoneczne, ale jednocześnie jest wysoce odporny na niskie temperatury.

Wirus wścieklizny przenosi się głównie poprzez kontakt śliny zakażonego zwierzęcia z uszkodzoną skórą lub błoną śluzową (pogryzienie). Zakażenie możliwe jest również m.in. drogą erogenną, dospojówkową lub poprzez transplantację narządów. W Polsce rezerwuarem wścieklizny jest lis rudy.

Ważne jest, aby jak najszybciej dokładnie przemyć wodą i mydłem ranę lub powierzchnię narażoną na kontakt ze zwierzęciem i skontaktować się z lekarzem medycyny.

Co zrobić w przypadku ugryzienia człowieka przez dzikie lub domowe zwierzę? 

Każde ugryzienie człowieka przez dzikie zwierzę lub wzbudzające podejrzenie pogryzienie przez zwierzę domowe wymaga dokładnego sprawdzenia. Zdarzenie powinno zostać zgłoszone powiatowemu lekarzowi weterynarii.

Należy bezwzględnie unikać kontaktu z podejrzanym zwierzęciem i nie dotykać zwłok zwierząt podejrzanych.

W celu zabezpieczenia przed chorobą zwierzęta powinny być szczepione. W Polsce obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie, zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, podlegają psy powyżej 3. miesiąca życia. Na obszarach występowania wścieklizny zalecane są również szczepienia kotów, a także zwierząt gospodarskich, jeśli mogą mieć one kontakt z dzikimi zwierzętami, takimi jak: lis, jenot, kuna itp.


Informacje o wściekliźnie dostępne na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii:
GIW

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO informujemy, że:

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Czarnkowie jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Czarnkowie
Adres do korespondencji:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Czarnkowie 
ul. Kościuszki 88
64-700 Czarnków
tel. 67 255 85 59
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

II. Inspektor Ochrony Danych

Z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Czarnkowie można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 67 255 85 59

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator Danych Osobowych - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Czarnkowie przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Czarnkowie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
b) Prowadzenia rejestrów/wykazów/list na podstawie przepisów ustawodawstwa weterynaryjnego
c) Realizacji umów zawartych z kontrahentami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Czarnkowie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
d) W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

IV. Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. III odbiorcami danych osobowych mogą być:
a) Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
b) Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów zawartych z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Czarnkowie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Czarnkowie.

V. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. III, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:
a) Prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych.
b) Prawo żądania sprostowania danych osobowych w przypadku gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne.
c) Prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
d) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
e) Prawo do przenoszenia danych.
f) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), osobie tej przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
2. Podanie danych osobowych jest:
- obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa,
- dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Czarnkowie.
3. W przypadku publicznego charakteru rejestrów/wykazów/list dane te są powszechnie dostępne.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Czarnkowie przypomina, że ARiMR od 1 stycznia 2021 r. wprowadził zmiany w składaniu papierowych formularzy zgłoszeń zwierzęcych i jednocześnie zachęca posiadaczy zwierząt do korzystania z Portalu IRZplus.

Zgłoszeń przemieszczeń zwierząt gospodarskich oznakowanych należy dokonywać na formularzach jednopodpisowych (podpisanych przez nabywającego lub zbywającego).

W przypadku posiadania druków dwupodpisowych (na których jest możliwość złożenia podpisu zarówno przez nabywającego jak i przez zbywającego) należy pamiętać, aby taki druk był podpisany tylko przez jednego z posiadaczy – albo tylko przez nabywającego, albo tylko przez zbywającego.

Obowiązujące formularze dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt znajdują się na stronie internetowej Agencji (www.arimr.gov.pl) w zakładce: „Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt”

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Czarnkowie zachęca do korzystania z Portalu IRZplus, który umożliwia posiadaczom zwierząt gospodarskich oznakowanych dokonanie zgłoszeń zwierzęcych w imieniu własnej siedziby stada oraz przegląd informacji wprowadzonych bezpośrednio do systemu informatycznego ARiMR, w którym prowadzony jest rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych. Dzięki aplikacji można szybko i wygodnie wypełnić obowiązki ustawowe IRZ, bez konieczności wychodzenia z domu (przychodzenia do BP).

Informacje dotyczące obsługi zgłoszeń przez Internet – Portal IRZplus znajdują się na stronie internetowej Agencji