Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Czarnkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej piw-czarnkow.pl

Data publikacji strony internetowej: 26.01.2016r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 21.10.2021r.

Status pod względem zgodności z ustawą: Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne: Filmy, znajdujące się na stronie mogą nie posiadać napisów dla osób niesłyszących i niedosłyszących.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 21.10.2021 r.

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 21.10.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz sprawdzenia narzędziem Tingtun Checker - strona jest zgodna z wymaganiami na 98.53%.


Raport z wynikami przeglądu dostępności


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Wioleta Bogusławska - Koordynator ds. dostępności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Czarnkowie

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 67 255 85 59


Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres: al. Solidarności 77 00-090 Warszawa

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: (22) 55 17 700 Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

 1. PIW zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.
 2. PIW zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) i SKOGN (sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych).
 3. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm).
 4. Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jego realizacji, z wyłączeniem sytuacji nagłych, w miarę możliwości, na załączonym wniosku – bezpośrednio w urzędzie, z użyciem poczty elektronicznej, faksu, ePUAP lub telefonicznie.
 5. PIW udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście główne do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych (podjazd).
 2. Wejścia do toalet i same toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 3. Istnieje możliwość umówienia bezpośredniego spotkania z interesantem przed budynkiem lub na parterze.

Plan działań na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego ETR - tekst łatwy do czytania


pdf Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego