Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt:

Psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie. 

Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od daty ostatniego szczepienia. 

Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonuje lekarz weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt. 

Psy poddane zaszczepieniu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez lekarzy weterynarii. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie. 

Zgodnie z art. 85 ust. 1 cytowanej ustawy: Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie podlega karze grzywny.


Zgłaszanie podejrzeń wścieklizny u zwierząt dzikich i domowych 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Czarnkowie przypomina o konieczności zgłaszania podejrzeń wścieklizny u zwierząt dzikich i domowych. Jest to bardzo istotne ze względu na to, że inspekcja weterynaryjna prowadzi nadzór bierny, obejmujący badania zwierząt podejrzanych o wściekliznę, czyli tzw. zwierząt wskaźnikowych. Pozwala to na wczesne wykrycie choroby i wdrożenie stosownych środków w celu jej eliminacji.

Choroba ta jest jedną z najdłużej znanych i najgroźniejszych chorób odzwierzęcych. Wścieklizna jest wirusową chorobą zakaźną dotykającą centralnego układu nerwowego, na którą wrażliwe są wszystkie gatunki ssaków, w tym ludzie. Okres inkubacji choroby wynosi od kilku dni do kilku miesięcy. Wirus wścieklizny jest wrażliwy na wysoką temperaturę i światło słoneczne, ale jednocześnie jest wysoce odporny na niskie temperatury.

Wirus wścieklizny przenosi się głównie poprzez kontakt śliny zakażonego zwierzęcia z uszkodzoną skórą lub błoną śluzową (pogryzienie). Zakażenie możliwe jest również m.in. drogą erogenną, dospojówkową lub poprzez transplantację narządów. W Polsce rezerwuarem wścieklizny jest lis rudy.

Ważne jest, aby jak najszybciej dokładnie przemyć wodą i mydłem ranę lub powierzchnię narażoną na kontakt ze zwierzęciem i skontaktować się z lekarzem medycyny.

Co zrobić w przypadku ugryzienia człowieka przez dzikie lub domowe zwierzę? 

Każde ugryzienie człowieka przez dzikie zwierzę lub wzbudzające podejrzenie pogryzienie przez zwierzę domowe wymaga dokładnego sprawdzenia. Zdarzenie powinno zostać zgłoszone powiatowemu lekarzowi weterynarii.

Należy bezwzględnie unikać kontaktu z podejrzanym zwierzęciem i nie dotykać zwłok zwierząt podejrzanych.

W celu zabezpieczenia przed chorobą zwierzęta powinny być szczepione. W Polsce obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie, zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, podlegają psy powyżej 3. miesiąca życia. Na obszarach występowania wścieklizny zalecane są również szczepienia kotów, a także zwierząt gospodarskich, jeśli mogą mieć one kontakt z dzikimi zwierzętami, takimi jak: lis, jenot, kuna itp.


Informacje o wściekliźnie dostępne na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii:
GIW

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Czarnkowie przypomina, że ARiMR od 1 stycznia 2021 r. wprowadził zmiany w składaniu papierowych formularzy zgłoszeń zwierzęcych i jednocześnie zachęca posiadaczy zwierząt do korzystania z Portalu IRZplus.

Zgłoszeń przemieszczeń zwierząt gospodarskich oznakowanych należy dokonywać na formularzach jednopodpisowych (podpisanych przez nabywającego lub zbywającego).

W przypadku posiadania druków dwupodpisowych (na których jest możliwość złożenia podpisu zarówno przez nabywającego jak i przez zbywającego) należy pamiętać, aby taki druk był podpisany tylko przez jednego z posiadaczy – albo tylko przez nabywającego, albo tylko przez zbywającego.

Obowiązujące formularze dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt znajdują się na stronie internetowej Agencji (www.arimr.gov.pl) w zakładce: „Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt”

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Czarnkowie zachęca do korzystania z Portalu IRZplus, który umożliwia posiadaczom zwierząt gospodarskich oznakowanych dokonanie zgłoszeń zwierzęcych w imieniu własnej siedziby stada oraz przegląd informacji wprowadzonych bezpośrednio do systemu informatycznego ARiMR, w którym prowadzony jest rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych. Dzięki aplikacji można szybko i wygodnie wypełnić obowiązki ustawowe IRZ, bez konieczności wychodzenia z domu (przychodzenia do BP).

Informacje dotyczące obsługi zgłoszeń przez Internet – Portal IRZplus znajdują się na stronie internetowej Agencji

Funkcję doradcy do spraw etyki w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Czarnkowie pełni DARIUSZ FRĄCKOWIAK - inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt 

Funkcję koordynatora do spraw dostępności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Czarnkowie pełni WIOLETA BOGUSŁAWSKA - inspektor do spraw administracyjnych

doc 2022-01-19 - ULOTKA - Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

doc 2022-01-19 - Świadectwo zdrowia - ubój z konieczności

doc 2022-01-19 - Oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią 

♦ W przypadku podejrzenia stosowania nielegalnych praktyk dotyczących uboju z konieczności zaobserwowane nieprawidłowości proszę zgłaszać do właściwych dla miejsca zdarzenia powiatowych lekarzy weterynarii lub anonimowo za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii  pod linkiem:  https://interwencja.wetgiw.gov.pl

♦ Wykaz rzeźni działających na terenie Polski spełniających wymogi dotyczące przyjmowania zwierząt poddanych ubojowi z konieczności poza rzeźnią, o których mowa w załączniku III sekcji I rozdziale VI rozporządzenia (WE) nr 853/2004 dostępny jest pod linkiem:  https://zywnosc.wetgiw.gov.pl/spi/rzeznie/